THÔNG BÁO Số 75/TB-BVĐK ngày 27/3/2024 v/v mời chào giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế sử dụng cho Khoa Giải phẫu bệnh năm 2024

0888877115
Liên hệ