ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

  1. Đặc điểm tình hình:
  • Tên đơn vị: Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.
  • Địa điểm trụ sở: Số 378 Lê Duẩn, khóm 5, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  • Email: [email protected].
  • Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063983292669.
  • Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và Ban Thường vụ Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  • Ban chấp hành Đoàn cơ sở gồm 15 đồng chí. Trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 03 Uỷ viên Ban Thường vụ và 10 Uỷ viên Ban Chấp hành; Đoàn cơ sở hiện có 327 đoàn viên. Trong đó đoàn viên nữ là 162 đồng chí chiếm 49,54%, đoàn viên người dân tộc thiểu số là 73 đồng chí chiếm 22,32%, có 28 đồng chí chiếm 8,56 là Đảng viên sinh hoạt đoàn.

 

      2. Quy chế làm việc:

  • Đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng hoạt động phải đảm bảo theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức kỷ luật chặt chẽ, phát huy tính dân chủ, tính năng động sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
  • Xây dựng phương pháp làm việc theo kế hoạch khoa học cụ thể và hiệu quả. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình để xây dựng nội bộ, lấy hiệu quả công việc để đánh giá năng lực hoạt động của cá nhân và tập thể trong Đoàn Cơ sở.

      Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đoàn Cơ sở với Đoàn cấp trên, các đơn vị bạn, với Đảng ủy và các tổ chức khác trong đơn vị.