Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng hiện nay

 1. Đ/c Lâm Ngọc Phước – Chủ tịch
 2. Đ/c Lư Út Đèo – Phó Chủ tịch
 3. Đ/c Hứa Thị Phú Dung – UV BCH – Phó Chủ tịch
 4. Đ/c Phùng Văn Thoàn – UV BTV – Chủ nhiệm UBKT
 5. Đ/c Nghiêm Vánh – UV BCH
 6. Đ/c Trần Lê Hoài Bảo – UV BCH
 7. Đ/c Lý Hoàng Phong – UV BCH
 8. Đ/c Trần Quốc Tuấn – UV BCH
 9. Đ/c Lê Thị Phương Thảo – UV BCH
 10. Đ/c Bùi Thị Ngọc Tú – UV BCH
 11. Đ/c Nguyễn Thị Út – UV BCH
 12. Đ/c Nguyễn Thị Thúy An – UV BCH

    Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng hiện có 28 Tổ công đoàn, với 694 đoàn viên công đoàn (Trong đó nữ: 370 đoàn viên). Về trình độ: sau đại học có 66 người, đại học có 140 người, cao đẳng có 29 người, trung cấp có 422 người và trình độ khác có 37 người. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã có những bước phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đi lên của Bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

    Dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Ngành Y tế Sóc Trăng và Đảng ủy Bệnh viện, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

 1. Chức năng:

      – Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

      – Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động.

      – Tham gia quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị.

      – Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

 1. Nhiệm vụ:

      – Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 

      – Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

     – Phối hợp với chính quyền để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức Bệnh viện.

     – Tổ chức và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và tham gia quản lý bệnh viện, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

     – Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Một số hình ảnh hoạt động của công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng