Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ năm 2023 – 2028:

1. Hứa Phước Trường – Chủ tịch CĐCS

2. Lư Út Đèo – Phó Chủ tịch CĐCS

3. Nguyễn Thị Thúy An – Phó Chủ tịch CĐCS

4. Phùng Văn Thoàn – UV BTV CĐCS

5. Hà Quang Bình – UV BCH CĐCS

6. Tăng Hòa Hải – UV BCH CĐCS

7. Lê Thanh Mộng – UV BCH CĐCS

8. Hồ Văn Thống – UV BCH CĐCS

9. Lê Thị Phương Thảo – UV BCH CĐCS

10. Nguyễn Thị Út – UV BCH CĐCS

11. Bùi Thị Ngọc Tú – UV BCH CĐCS

12. Thạch Dương Linh Phong – UV BCH CĐCS

13. Nguyễn Hoàng – UV BCH CĐCS

 

 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng gồm có 13 đồng chí. Trong đó

♦ Ủy viên Ban Thường vụ CĐCS: 04 đồng chí (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 chủ nhiệm UBKT CĐCS)

♦ Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS: 09 đồng chí. Trong đó có 02 đồng chí phụ trách Ban Nữ công quần chúng (01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban).

+ Ủy ban kiểm tra CĐCS gồm 04 đồng chí Trong đó, 01 Chủ nhiệm UBKT và 03 Ủy viên UBKT CĐCS.

+ Ban Nữ công quần chúng gồm 05 đồng chí. Trong đó, 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 thành viên

+ Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng hiện có 29 Tổ công đoàn trực thuộc. Tổng số VC-NLĐ là 865 (có 449 nữ VC-NLĐ), tổng số đoàn viên là 865 (có 449 nữ đoàn viên), tổng số đảng viên là 248 (có 116 đ/c nữ)

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

    Dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Ngành Y tế Sóc Trăng và Đảng ủy Bệnh viện, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

  1. Chức năng:

      – Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

      – Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động.

      – Tham gia quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị.

      – Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

  1. Nhiệm vụ:

      – Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 

      – Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

     – Phối hợp với chính quyền để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức Bệnh viện.

     – Tổ chức và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và tham gia quản lý bệnh viện, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

     – Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Một số hình ảnh hoạt động của công đoàn Cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng