1. Luật Khám chữa bệnh                                                                                                                                         Bấm vào đây để xem và tải về

2. Nghị định 96/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh                               Bấm vào đây để xem và tải về

Phụ lục kèm Nghị định 96/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh              Bấm vào đây để xem và tải về

3. Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh                         Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục I – VIII kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục IX kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục X kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục XIV kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục XXI kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục XXII kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục XXVIII kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về

+ Phụ lục XXIX kèm Thông tư Số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh               Bấm vào đây để xem và tải về