VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

1. Luật Khám, chữa bệnh                                                                                                                    Xem và tải về: Bấm vào đây                   

2. Thông tư 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám, chữa bệnh                   Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục I – VIII đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                        Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục IX đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                              Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục X – XIII đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                        Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục XIV – XX đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                     Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục XXI đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                             Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục XXII – XXVII đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục XXVIII đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                        Xem và tải về: Bấm vào đây

– Phụ lục XXIX đính kèm Thông tư 32/2023/TT-BYT                                                                         Xem và tải về: Bấm vào đây

3. Nghị định 96/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám, chữa bệnh                   Xem và tải về: Bấm vào đây

4. Phụ lục đính kèm Nghị định 96/2023/NĐ-CP                                                                                  Xem và tải về: Bấm vào đây