THÔNG BÁO Số 201/TB-BVĐK ngày 28/6/2024 v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho Bệnh viện

0888877115
Liên hệ