THÔNG BÁO Số 200/TB-BVĐK ngày 28/6/2024 v/v xin báo giá tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Bệnh viện

0888877115
Liên hệ