GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC

“Thân thiện – Đoàn kết – Tâm Quyết – Phát triển”

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

Phòng Tổ chức cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Bệnh viện cũng như đoàn thể tổ chức.

II.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Tổ chức Cán bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức, công tác cán bộ, các chế độ chính sách, quy hoạch cán bộ trong Bệnh viện

– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của Phòng trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện.

– Cùng với các khoa phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác

– Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác trong Bệnh viện

– Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ

– Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ các thành viên trong Bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong Bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công việc có liên quan.

– Phối hợp với các đoàn thể, tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, Quy tắc ứng xử để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.