I. GIỚI THIỆU:

 • Điện thoại liên hệ: 02993.825.239
 • Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
 • Tham gia tổ chức thực hiện việc áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá nội bộ chất lượng Bệnh viện và thông qua báo cáo chất lượng Bệnh viện
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa, phòng để triển khai các hoạt động của các đề án đảm bảo, cải tiến chất lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

II. NHÂN SỰ

 • Trưởng phòng: Ths.Bs. Hồ Tấn Thịnh
 • Nhân viên: 26 người, trong đó:
 • Đại học: 10
 • Cao đẳng: 02
 • Trung học: 16

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

IV. BẢNG MÔ TẢ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

 1. Trưởng phòng: Ths.Bs. Hồ Tấn Thịnh
 • Xây dựng kế hoạch, báo cáo dựa trên chức năng nhiệm vụ được Ban Giám Đốc chỉ đạo.
 • Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt của Bệnh viện.
 • Tổ chức điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các khoa phòng.
 • Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện.
 • Quản lý công việc chung của phòng; phụ trách chỉ đạo trực tiếp các tổ BHYT, QLCL, CSKH và Kế hoạch.
 • Tổ chức công tác thường trực
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo chỉ đạo của BGĐ
 • Ký duyệt tóm tắt hồ sơ bệnh án
 • Ký biên bản họp phòng
 • Ký bảng trực toàn viện.
 • Ký biên bản chấm công
 • Ký hồ sơ thanh quyết toán BHYT.
 1. Phó trưởng phòng: Bs.CKI. Hứa Thị Phú Dung
 • Đảm bảo việc thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, các trường hợp bất thường khác để trình BGĐ và tổ chức thực hiện
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Giám sát hồ sơ bệnh án, phát hiện sai sót chuyên môn, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh các sai sót ở các khoa lâm sàng.
 • Quản lý tổ Quản lý chất lượng và tổ Bảo hiểm y tế, làm việc với Bảo hiểm y tế khi trưởng phòng đi vắng, báo cáo trưởng phòng về các vấn đề liên quan đến BHYT.
 • Cung cấp nội dung thông tin cho Website bệnh viện. Cập nhật bản tin y mỗi tuần 01 lần.
 • Tham gia công tác quản lý chất lượng
 • Giám sát việc thực hiện bình bệnh án ở các khoa lâm sàng, mỗi tháng 01 lần.
 • Ký bảng chấm công, ký bảng trực toàn viện. Ký tóm tắt hồ sơ bệnh án, chứng nhận thương tích và ký biên bản họp phòng khi trưởng phòng vắng
 • Tham gia hội chẩn toàn viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
 1. Nhân viên:
  • ĐDTH. Nguyễn Thị Diệu Hiền (1967):
 • Quản lý phòng khi trưởng phòng đi vắng
 • Theo dõi và lưu trữ công văn đến, đi
 • Làm giấy chứng thương, photo bệnh án.
 • Quản lý hồ sơ tử vong
 • In lưu trữ ra vào viện, tử vong, trích lục hồ sơ bệnh án
 • Cấp giấy báo tử, giấy chứng sinh (nếu có)
 • Liên hệ công tác ngoài viện khi có yêu cầu
 • Công tác Công đoàn
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án ngoại trú
 • Giải quyết phép đột xuất khi trưởng phòng vắng
 • Check lưu trữ hồ sơ bệnh án khoa được phân công.
  • Đỗ Thị Diễm Chinh:
 • Lập bảng thường trực toàn viện
 • Chấm công cho phòng và trực lãnh đạo.
 • Tóm tắt bệnh án
 • Phụ trách văn phòng phẩm cho phòng
 • Kiểm tra HSBA khoa Hồi sức cấp cứu, Thận nhân tạo, khoa YHCT, khoa Phục hồi chức năng.
 • Check lưu trữ hồ sơ bệnh án khoa được phân công.
  • ĐDTH. Nguyễn Thị Minh Thư:
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án khoa Nội 1, Nội 2, Nội 3, Răng Hàm Mặt.
 • Hỗ trợ công tác khám sức khỏe
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng
 • Check lưu trữ hồ sơ bệnh án khoa được phân công.
  • Đặng Thị Minh Trí:
 • Theo dõi lập danh sách cán bộ viên chức tham dự sinh hoạt khoa học, báo cáo thành phần tham dự.
 • Báo cáo tuần, tháng cho TTYTDP, TTPCBXH, Ban Phòng chống AIDS
 • Báo cáo tai nạn thương tích về Sở Y tế, Cục quản lý môi trường
 • Thống kê báo cáo định kỳ theo qui định hoặc khi có yêu cầu
 • Báo cáo bệnh truyền nhiễm
 • Kiểm tra hồ sơ Khoa Nhiễm, khoa Mắt, Ung Bướu
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng
 • Check lưu trữ hồ sơ bệnh án khoa được phân công.
  • Nguyễn Quốc Khải:
 • Quản lý lưu trữ kho hồ sơ bệnh án
 • Khai thác và tìm kiếm hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án Cấp cứu tổng hợp; Tâm thần
 • Check lưu trữ hồ sơ bệnh án khoa được phân công
 • Giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng của bệnh viện, phần A (về cơ sở vật chất); báo cáo việc thực hiện tiến độ kế hoạch với Trưởng phòng định ký hàng tuần.
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • Nguyễn Thị Bích Tuyền:
 • Phụ trách công việc chính của hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, phụ trách hoàn thiện các văn bản quản lý chất lượng thuộc tiêu chí do Phòng KHTH quản lý.
 • Tham gia ban an toàn và quản lý sự cố
 • Tổng hợp báo cáo giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động cải tiến chất lượng, mỗi tuần 01 lần, trình Chủ tịch hội đồng chỉ đạo thực hiện.
 • Cung cấp thông tin cho website bệnh viện, Cập nhật bản tin quản lý chất lượng mỗi tuần 01 lần.
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án Tai Mũi Họng.
 • Check lưu trữ hồ sơ bệnh án khoa được phân công
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • Dương Thị Phúc:
 • Phối hợp cùng tổ chăm sóc khách hàng thực hiện nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ người bệnh, triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng nội trú và ngoại trú.
 • Phụ trách công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng của Bệnh viện, tổng hợp báo cáo trưởng phòng mỗi tuần về tiến độ thực hiện kế hoạch ở các khoa phòng trong toàn viện.
 • Tham gia Ban hài lòng người bệnh
 • Tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng và năm về tiếp nhận thông tin phản hồi từ người bệnh và nhân viên y tế.
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án Ngoại tổng quát, Ngoại chấn thương.
 • Check lưu trữ hồ sơ bệnh án khoa được phân công
 • Giao nhận sổ chuyển viện
 • Cung cấp thông tin cho Website Bệnh viện về hoạt động chăm sóc khách hàng và tư vấn sức khỏe người bệnh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Lê Thị Bích Việt:
 • Quản lý trực tiếp tổ HSBA và Báo cáo giao ban hoặc công việc liên quan đến tổ với trưởng phòng.
 • Nhập máy các sai sót của khoa theo Form được thiết kế sẳn
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án khoa Cấp cứu tổng hợp và Ngoại ung bướu.
 • Mỗi ngày từ 16h đến 17h hỗ trợ phòng kiểm tra hồ sơ bệnh án lưu khoa (Khoa Ung Bướu)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Phạm Thị Thúy Linh:
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án khoa Ngoại tổng hợp, Tai Mũi Họng và Phẫu thuật gây mê hồi sức (khi có yêu cầu).
 • Mỗi ngày từ 16h đến 17h hỗ trợ phòng kiểm tra hồ sơ bệnh án lưu khoa (Khoa Tai Mũi Họng)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Nguyễn Thị Hạnh Như:
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án khoa Khoa Ngoại chấn thương, Mắt
 • Mỗi ngày từ 16h đến 17h hỗ trợ phòng kiểm tra hồ sơ bệnh án lưu khoa (Khoa Mắt)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Nguyễn Thị Xuyến:
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án khoa Hồi sức tich cực & chống độc Nội và Nội 3
 • Mỗi ngày từ 16h đến 17h hỗ trợ phòng kiểm tra hồ sơ bệnh án lưu khoa (Khoa HSTC&CĐ Nội)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Nguyễn Thị Diệu Hiền (1986):
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án khoa YHCT, Thận nhân tạo, Phục hồi chức năng (khi tách khoa), Răng Hàm Mặt.
 • Mỗi ngày từ 16h đến 17h hỗ trợ phòng kiểm tra hồ sơ bệnh án lưu khoa (Khoa YHCT)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Mã Ngọc Hiền:
 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án khoa Nội 1 và Tâm thần
 • Mỗi ngày từ 16h đến 17h hỗ trợ phòng kiểm tra hồ sơ bệnh án lưu khoa (Khoa Tâm thần)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • Lương Thị Ngọc Hân:
 • Tổ trưởng, Quản lý trực tiếp tổ Chăm sóc khách hàng.
 • Giao ban hàng tuần với trưởng phòng, báo cáo tình hình hoạt động của tổ cũng như giải quyết các vấn đề cho người bệnh.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với trưởng phòng
 • Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ theo bảng lịch trực, vị trí, thời gian trực cụ thể.
 • Điều hành chính ở khu đăng ký khám bệnh, chăm sóc khách hàng ngoại trú.
 • Mỗi chiều từ 15h30 đến 17h luân phiên 2 nhân viên tổ hỗ trợ phòng thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ bệnh án.
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Tăng Hòa Hải:
 • Tổ phó, phụ trách các công việc được phân công khi tổ trưởng vắng mặt.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng.
 • Phối hợp cùng Ban Hài Lòng triển khai chăm sóc khách hàng Nội trú.
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng (kiểm tra Nội 1).
  • ĐDTH. Văn Thị Yến Như:
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng (kiểm tra Thận nhân tạo)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • Tất Gia Hân:
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Phụ trách công tác quảng bá, PR và Marketing cho tổ.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng (kiểm tra Nội 2)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • CĐK. Võ Thị Diễm Chi:
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Phụ trách các công việc nhân đạo và công tác xã hội khác khi có yêu cầu.
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng (kiểm tra Ung Bướu)
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Phạm Thái Hùng:
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng (kiểm tra Ngoại tổng quát)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • YSĐY. Vỏ Thị Ngọc Trinh:
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng (kiểm tra Ngoại chấn thương)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • ĐDTH. Trần Tiểu Đoan:
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng (kiểm tra Nội 3)
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.
  • YSĐY. Phạm Thị Thùy Dương:
 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng.
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.

3.2 4.  DSCĐ. Trần Ngọc Hiền:

 • Phụ trách công việc theo sự phân công của tổ trưởng.
 • Đề xuất, kiến nghị cải tiến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng với tổ trưởng
 • Hỗ trợ kiểm tra HSBA khi được luân phiên lên phòng.
 • Thực nhiệm vụ trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.