PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Kế hoạch khả thi – Đi cùng chất lượng

I. GIỚI THIỆU:

– Điện thoại liên hệ: 02993.825.239

– Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa, phòng để triển khai các hoạt động của các đề án đảm bảo, cải tiến chất lượng do Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

II. NHÂN SỰ

 • Trưởng phòng: Ths.Bs. CKII. Hà Quang Bình
 • Phó Trưởng phòng: BSCKII. Trần Thị Kiều Oanh
 • Nhân viên: 29 người.

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

IV. BẢNG MÔ TẢ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

 1. Trưởng phòng: 
 • Xây dựng kế hoạch, báo cáo dựa trên chức năng nhiệm vụ được Ban Giám Đốc chỉ đạo.
 • Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt của Bệnh viện.
 • Tổ chức điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các khoa phòng.
 • Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện.
 • Quản lý công việc chung của phòng; phụ trách chỉ đạo trực tiếp các tổ BHYT, QLCL, CSKH và Kế hoạch.
 • Tổ chức công tác thường trực
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo chỉ đạo của BGĐ
 • Ký duyệt tóm tắt hồ sơ bệnh án
 • Ký biên bản họp phòng
 • Ký bảng trực toàn viện.
 • Ký biên bản chấm công
 • Ký hồ sơ thanh quyết toán BHYT.

Phó trưởng phòng: 

 • Đảm bảo việc thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, các trường hợp bất thường khác để trình BGĐ và tổ chức thực hiện
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Giám sát hồ sơ bệnh án, phát hiện sai sót chuyên môn, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh các sai sót ở các khoa lâm sàng.
 • Cung cấp nội dung thông tin cho Website bệnh viện. Cập nhật bản tin y mỗi tuần 01 lần.
 • Giám sát việc thực hiện bình bệnh án ở các khoa lâm sàng, mỗi tháng 01 lần.
 • Ký bảng chấm công, ký bảng trực toàn viện. Ký tóm tắt hồ sơ bệnh án, chứng nhận thương tích và ký biên bản họp phòng khi trưởng phòng vắng
 • Tham gia hội chẩn toàn viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công trực tiếp/đột xuất từ trưởng phòng.

Nhân viên:

– Tổ Công tác xã hội.

– Tổ Kế hoạch.

– Tổ Hồ sơ bệnh án.

– Tổ BHYT.

 •  

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.