PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

“Giao tiếp tốt – quy trình giỏi – hiệu quả cao”

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Lịch sử thành lập

Tiền nhiệm của Phòng Điều dưỡng gần đây nhất là Ths Lê Thanh Mộng và hiện tại là Ths Hồ Văn Thống

Phòng Điều dưỡng các bệnh viện trong cả nước có từ 150 giường trở lên được thành lập năm 1990. Phòng Điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng được thành lập vào năm 1993.

 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Lãnh đạo phòng:

Phó trưởng phòng:

+ Ths. Hồ Văn Thống.

+ CN Lê Thị Oanh

 • Nhân viên tổng số 3:

+ CN  Nguyễn Thị Phượng

 • Liên hệ:

+ Điện thoại: 02993.825.639

+ Địa chỉ: Phòng Điều dưỡng, Tầng 3, Khu nhà A, số 378 Lê Duẩn, Phường 9, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng

          Phòng Điều dưỡng có chức năng  tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Điều dưỡng  trong việc thực hiện các nội dung về quản lý Điều dưỡng bệnh viện nhằm bảo đảm chất lượng – An toàn trong chăm sóc Người bệnh, giao tiếp ứng xử, thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật và đặc biệt là giữ môi trường bệnh viện luôn Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn. Tạo một sân chơi lành mạnh, khí thế vững chắc trong khâu tiếp đón Người bệnh dựa trên thông điệp “Khi bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, khi bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, khi bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Cung cấp những thông tin Điều dưỡng đến tận Điều dưỡng viên, các Quy định, Thông tư, các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Xây dựng kế hoạch đào tạo Điều dưỡng mới, báo cáo chuyên đề Điều dưỡng, họp Điều dưỡng trưởng khoa, họp Hội đồng Người bệnh cấp bệnh viện, tổ chức thi tay nghề Điều dưỡng- kỹ thuật viên giỏi hàng năm và tăng cường kiểm tra, giám sát các khoa/phòng trong bệnh viện (trật tự, vệ sinh, quy tắc ứng xử, thực hiện tốt 5s, bệnh viện không khói thuốc lá và các quy trình kỹ thuật của Điều dưỡng…).

 1. Nhiệm vụ
  • Nhiệm vụ chung:

–  Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động Điều dưỡng , hộ lý trợ giúp chăm sóc hàng năm và định kỳ.

– Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện trong việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định, hướng dẫn, các quy trình chuyên môn kỹ thuật, tài liệu chuyên môn cho Điều dưỡng, hộ lý trợ giúp chăm sóc phù hợp với sự phát triển chung của bệnh viện, của từng chuyên khoa.

 • Nhiệm vụ cụ thể:

– Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác Điều dưỡng, trật tự, vệ sinh, tác hại của thuốc lá…định kỳ hoặc đột xuất

– Thường xuyên cập nhật kiến thức, quy trình kỹ thuật, quản lý và các quy định về công tác chăm sóc, tư vấn giáo dục sức khỏe cho Người bệnh

– Đào tạo lại một số quy trình kỹ thuật và tổ chức Hội thi tay nghề Điều dưỡng, y sỹ, kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện

– Tập huấn tuyến y tế cơ sở và hướng dẫn sinh viên từ các trường y, khoa y của trường Cao đẳng đến thực tập

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng mỗi quý ít nhất 2 lần

– Tham gia quản lý định mức vật tư tiêu hao tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng

– Tổ chức lớp định hướng cho điều dưỡng, kỹ thuật viên mới về một số quy chế và quy định của bệnh viện

– Tập huấn, dự Hội thảo ở tuyến trên theo sự phân công của Ban Giám Đốc

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Ngay sau khi được thành lập, phòng đã kiện toàn, sắp xếp công tác tổ chức, phân công trách nhiệm triển khai các công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại: Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định hoạt động của Điều dưỡng trong bệnh viện và các hoạt động nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự của Phòng Điều dưỡng theo Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định hoạt động của Điều dưỡng trong bệnh viện
 • Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bệnh viện không khói thuốc lá trong bệnh viện;
 • Đánh giá thực hiện tốt 5s dựa trên Bộ tiêu chí ban hành kèm 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Các giải pháp can thiệp để nâng mức chất lượng của Bệnh viện thường xuyên từ 5% -10% so với năm trước;
 • Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về việc hoạt động Điều dưỡng trong bệnh viện;
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định,

quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng.

 • Quản lý điều hành chuyên môn
 • Quản lý nhân sự.
 • Đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng.
 • Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động Điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
 • Thực hiện các hoạt động khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
 • Chủ động phối hợp và xây dựng phần mềm quản lý đào tạo phù hợp và theo đúng quy định.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025

Tập thể Điều dưỡng bệnh viện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Giám đốc giao. Tất cả Điều dưỡng thực hiện phương châm “Giao tiếp tốt – Quy trình giỏi – Hiệu quả cao”

VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG