GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I.Giới thiệu:  

        Phòng công nghệ thông tin BVĐK Sóc Trăng bao gồm 9 thành viên: 6 Đại Học, 2 Cao Đẳng, 1 Trung Cấp. Được phân công nhiệm vụ như sau:

         1.Trưởng phòng :

             – CN. Phương Thành Trí  – Đại học công nghệ thông tin

             – Quản lý tổng thể chung tình hình hoạt động hệ thống công nghệ thông tin trong toàn viện, điều phối nhân viên trong công việc, tham mưu cho ban lãnh đạo mua sắm trang bị hệ thống  công nghệ thông tin trong bệnh viện phục vụ nhu cầu khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

         2.Nhân viên :

              08 nhân viên, bố trí công việc theo từng module như sau:

         2.1. Ngoại trú : – Quản lý khu khám bệnh ( module ngoại trú )

             ♦Võ Minh Luân (Chính): Quầy đăng ký + Khoa cấp cứu tổng hợp + Quầy phát thuốc

             ♦Quách Kim Phụng (Phụ): Kế toán ngoại trú + Khu khám bệnh

             – Chịu trách nhiệm cập nhật theo dõi module ngoại trú

             – Báo cáo thống kê hoạt động tình hình bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú.

             – Theo dõi thiết bị, tư vấn thêm cho quản lý để mua sắm trang bị thiết bị phục vụ.

             – Hỗ trợ bộ phận khi có nhu cầu, giải đáp hướng dẫn cho bộ phận khi gặp khó khăn.

          2.2. Nội trú : – Quản lý nội trú ( Module nội trú )

              ♦Hà Lê Nguyễn (Chính) : Tòa nhà A

              ♦Lương Trần Anh Đức (Phụ): Tòa nhà B + C

              – Chịu trách nhiệm cập nhật theo dõi module nội trú

              – Báo cáo thống kê hoạt động tình hình bệnh nhân đến điều trị bệnh nội trú.

              – Theo dõi thiết bị, tư vấn thêm cho quản lý để mua sắm trang bị thiết bị phục vụ.

              – Hỗ trợ bộ phận khi có nhu cầu, giải đáp hướng dẫn cho bộ phận khi gặp khó khăn.

          2.3. Kho Dược, kho máu : Quản lý kho Dược + Kho máu

             ♦Kha Hiếu Sơn (Chính) :  Kho nội trú chẳn + Lẻ

             ♦Kiều Nhựt Quang (Phụ):  Nhà thuốc + Tủ trực + Kho máu

             – Chịu trách nhiệm cập nhật theo dõi module nội trú

             – Theo dõi thiết bị, tư vấn thêm cho quản lý để mua sắm trang bị thiết bị phục vụ.

             – Hỗ trợ bộ phận khi có nhu cầu, giải đáp hướng dẫn cho bộ phận khi gặp khó khăn.

          2.4. Kế toán : Kế Toán nội trú

            ♦Lại Tuấn Minh +  Võ Minh Luân (Kế toán nội trú toàn viện + Kế toán tổng hợp)

             – Chịu trách nhiệm cập nhật theo dõi module nội trú

             – Theo dõi thiết bị, tư vấn thêm cho quản lý để mua sắm trang bị thiết bị phục vụ.

             – Hỗ trợ bộ phận khi có nhu cầu, giải đáp hướng dẫn cho bộ phận khi gặp khó khăn.

         2.5. Chẩn đoán hình ảnh:

            ♦Lương Trần Anh Đức + Phan Thanh Duy : Khu nhà C – Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

              – Chịu trách nhiệm cập nhật theo dõi module nội trú

              – Theo dõi thiết bị, tư vấn thêm cho quản lý để mua sắm trang bị thiết bị phục vụ.

              – Hỗ trợ bộ phận khi có nhu cầu, giải đáp hướng dẫn cho bộ phận khi gặp khó khăn.

         2.6. Thăm dò chức năng :

            ♦Kiều Nhựt Quang : Khu nhà C – Khoa Thăm dò chức năng; Nội soi + Siêu âm (Khu khám bệnh)

              – Chịu trách nhiệm cập nhật theo dõi module nội trú

              – Theo dõi thiết bị, tư vấn thêm cho quản lý để mua sắm trang bị thiết bị phục vụ.

              – Hỗ trợ bộ phận khi có nhu cầu, giải đáp hướng dẫn cho bộ phận khi gặp khó khăn.

         2.7. Xét nghiệm :

              ♦Quách Kim Phụng : Bộ phận Huyết Học – Sinh hóa, Vi sinh- Giải phẫu bệnh  (Nội – Ngoại trú)

              – Chịu trách nhiệm cập nhật theo dõi module nội trú

              – Theo dõi thiết bị, tư vấn thêm cho quản lý để mua sắm trang bị thiết bị phục vụ.

              – Hỗ trợ bộ phận khi có nhu cầu, giải đáp hướng dẫn cho bộ phận khi gặp khó khăn.

                Ngoài công việc được phân bổ trên, các nhân viên hỗ trợ nhau khi có nhu cầu cần thiết dưới sự phân công của Trưởng Phòng, Hằng ngay từng nhân viên thay phiên nhau sắp xếp công việc bơm mực.

      II. Chức năng nhiệm vụ:

             * Chức năng:

                    Tư vấn, quản lý, xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của bệnh viện.

              * Nhiệm vụ:

                  – Xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng và công nghệ trong hoạt động của bệnh viện.

                  – Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

                 – Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức vào các hoạt động của bệnh viện.

                 – Đề xuất, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

     III. Định hướng phát triển:

               – Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện cùng với sự giúp đỡ hợp tác của các khoa, phòng. Phòng CNTT sẽ từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động tại bệnh viện, hỗ trợ hiệu quả công tác khám và điều trị bệnh. Hướng tới sự phát triển lâu dài, bền vững, có chiều sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin.

                – Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu các dịch vụ mạng, cổng thông tin bệnh viện, quản trị WEBSITE, …

              – Nghiên cứu, phát triển mô hình khám bệnh trực tuyến, bác sĩ tại nhà….