PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CHỈ ĐẠO TUYẾN

“Chất lượng là tiêu chuẩn – Đào tạo là cốt lõi”

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Lịch sử thành lập

      Tiền thân của Phòng Quản lý chất lượng – Chỉ đạo tuyến là Phòng Kế hoạch tổng hợp – Quản lý chất lượng và Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

      Phòng Quản lý chất lượng – Chỉ đạo tuyến được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định 815/QĐ-BVĐK ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc bệnh viện trên cơ sở tách ra từ Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến. Phòng Quản lý chất lượng – Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Lãnh đạo phòng:

      Phó trưởng phòng: BSCKII. Hứa Thị Phú Dung.

 • Nhân viên tổng số 4:

      + CN YTCC Nguyễn Thị Bích Tuyền

      + CNXN Mai Xuân Nhật

      + DSCĐ Lương Tuấn Huy

 • Liên hệ:

      + Điện thoại: 02993.822.477

      + Địa chỉ: Phòng Quản Lý Chất lượng – Chỉ đạo tuyến, Tầng 3, Khu nhà A, số 378 Lê Duẩn, Phường 9, tỉnh Sóc Trăng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng

          Phòng Quản lý Chất lượng – Chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển; Xây dựng kế hoạch đào tạo, chỉ đạo tuyến theo chương trình kế hoạch hàng năm; Kiểm tra đôn đốc xây dựng quy chế đào tạo của Bệnh viện; Tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

 1. Nhiệm vụ
 • Quản lý chất lượng:

          Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện thuộc các lĩnh vực sau:

 1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;
 2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;
 3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 4. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 5. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
 6. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
 7. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
 8. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
 • Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

          Là cơ sở thực hành của trường Đại học Y – Dược Cần Thơ và một số Trường Đại Học, Cao Đẳng khác về đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ.

 1. Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Bệnh viện về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, hướng dẫn, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt.
 2. Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến báo cáo Giám đốc bệnh viện quyết định, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo khác về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định.
 3. Lập kế hoạch đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn theo từng cấp học, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng kỹ thuật viên, hộ lý và công tác khác trong Bệnh viện.
 4. Tổ chức tiếp nhận cán bộ chuyên môn của y tế tuyến dưới, học viên, sinh viên và học sinh của các trường Y, Dược đến thực tập, thực hành nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.
 5. Tham mưu hướng dẫn tuyến dưới về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kỹ thuật, thông báo kịp thời những sai sót về chuyên môn để y tế tuyến dưới khắc phục, định kỳ tổ chức sinh hoạt nghe ý kiến đóng góp của y tế tuyến dưới, để giúp Giám đốc bệnh viện chỉ đạo, phối hợp phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ y tế tuyến dưới khi có thảm họa.
 6. Đảm bảo lưu trữ, thống kê, quản lý hồ sơ, tài liệu về công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến; in ấn biểu mẫu quản lý theo chuyên ngành.
 7. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác của phòng, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên của phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 8. Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của phòng theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến do cấp trên giao.

III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

      Ngay sau khi được thành lập, phòng đã kiện toàn, ổn định công tác tổ chức, phân công trách nhiệm triển khai các công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại: Thông tư số 19/2013/QĐ-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các hoạt động nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự của Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện theo Thông tư số 19/2013/QĐ-BYT ngày 12 tháng 70 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người bệnh;
 • Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí ban hành kèm 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Các giải pháp can thiệp để nâng mức chất lượng của Bệnh viện thường xuyên từ 5% -10% so với năm trước;
 • Tham mưu cho Giám đốc xây dựng các quy định về quản lý chất lượng bệnh viện;
 • Cập nhật các chương trình đào tạo đã có.
 • Xây dựng các chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đào tạo tại bệnh viện và tuyến dưới
 • Tích cực triển khai công tác Chỉ đạo tuyến và chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu .
 • Tiếp nhận và tư vấn cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ đào tạo, quảng bá các loại hình đào tạo của Bệnh viện.
 • Cung cấp thông tin hoạch định chiến lược phát triển đào tạo và truyền thông về đào tạo theo từng giai đoạn.
 • Hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế, nội quy liên quan.
 • Chủ động phối hợp và xây dựng phần mềm quản lý đào tạo phù hợp và theo đúng quy định.
 • Kiện toàn tổ chức và công tác quản lý, tập trung vào chất lượng đào tạo với trọng tâm là tay nghề thực hành.
 • Vận dụng linh hoạt trong việc liên thông với các chứng chỉ đào tạo liên tục.
 • Hoàn thiện khung chương trình, tài liệu đào tạo cho đào tạo theo đúng quy định.
 • Quản lý các sinh viên, học viên chính quy, liên thông các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học đến thực tập tại Bệnh viện.
 • Tư vấn cho lãnh đạo và chủ động kế hoạch phát triển đào tạo theo từng giai đoạn.
 • Tập trung quản lý, giám sát và liên tục cải tiến chất lượng giảng dạy và học tập theo đúng quy trình.
 • Sử dụng tối đa công suất của các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo.
 • Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế nhiều trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.
 • Chủ động xây dựng và đa dạng hóa các chương trình đón đầu nhu cầu đào tạo nhân lực y tế cho ngành.
 • Phối hợp đào tạo thực hành, chuyển giao kỹ thuật theo nhu cầu của các loại hình đào tạo do Bệnh viện tổ chức.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025

     Bệnh viện tiếp tục áp dụng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số, mô hình, phương pháp chất lượng và đăng ký chứng nhận chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Phó Trưởng Phòng BsCKII. Hứa Thị Phú Dung

Tập thể Phòng QLCL – CĐT

Chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam

Thi cuối đợt thực hành cho sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Tập huấn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở năm 2022