THÔNG BÁO SỐ 195/TB-BVĐK NGÀY 27/08/2018 CỦA GIÁM ĐỐC BVĐK TỈNH SÓC TRĂNG V/V TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BVĐK TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Ngày đăng: 27-08-2018 13:18:16

Chia sẻ:


Bài viết liên quan