Quyết định ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu

Ngày đăng: 19-10-2017 14:06:18

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 917/QĐ-BHXH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN

GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ PHIÊN BẢN 2.0

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8933/VPCP- KGVX ngày 29/10/2015 và Công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16/03/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tin học hoá trong khám chữa bệnh BHYT; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27/03/2015, Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 23/06/2015 của Văn phòng Chinh phủ về việc tin học hoá trong bảo hiếm y tế;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1018/TTg- KGVX ngày 10/06/2016 về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiếm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiếm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiếm y tế phiên bản 2.0 (có tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo).

Điều 2. Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 thuộc bản quyền của Bảo hiếm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 324/QĐ- BHXH ngày 02/03/20ló của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vi trưc thuộc Bảo hiêm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này.

 

 Nơi nhận:                                                                                    KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

-Như Điều 3;                                                                                PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

-Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

-Phó Thủ tướng CP Vương Đình Huệ (để b/c);                   

-Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ (để b/c);

-Bộ Y tế (để p/h);

-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

-Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

-BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

-BHXH Bộ Quốc phòng;

-BHXH Bộ Công an;

-Tổng Giám đốc;

-Các Phó Tổng Giám đốc;

-Lưu VT, CNTT, DAĐTXD (5b). nA/ 

Chia sẻ:


Bài viết liên quan